Satellite data and geoinformatics

โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณภาพดาวเทียม

          บริษัท แพลท เนรา จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณภาพดาวเทียม ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยจานรับสัญญาณภาพดาวเทียม มีขนาด 13.56 เมตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดจากบริษัท VIASAT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมระดับโลก โดยทำการติดตั้ง ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดตั้งโดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาตราฐานสากล และตอบสนองภาระกิจของ GISTDA ทางด้านภูมิสารสนเทศ  ซึ่งจานรับสัญญาณนี้ใช้ในการรับสัญญาณภาพดาวเทียมโดยการติดตามดาวเทียมอัตโนมัติ  ย่านความถี่ X-band สำหรับดาวเทียม THAICHOTE, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed 1-4, LANDSAT-8 และดาวเทียมอื่น ๆ รวมถึงการรับสัญญาณในย่านความถี่ S-band และเพื่อรองรับความถี่ Ka-band ได้ในอนาคต 

Visitors: 39,949