ร่วมงานกับเรา :

Data Support

ลักษณะงาน :

1. จัดทำข้อมูลจากระบบเพื่อทำรายงานในกลุ่มด้านการเงินและธนาคาร

2. วิเคราะห์และประมาณสถานะการตลาดในกลุ่มด้านการเงินและธนาคาร

3. จัดทำข้อมูลสำหรับให้ผู้บริหารรับทรายและวิเคราะห์

4. ตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนของผลข้อมูลในด้านความถูกต้องและความเป็นไปได้ในเชิงข้อมูล

5. สถานที่ปฏิบัติงานย่าน บางเขน

คุณสมบัติ :

1. ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี

2. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับสถิติ สถิติประยุกต์

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, อดทน, ตรงต่อเวลา, มีนมุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

 

 

Data Center Operator Staff

 ลักษณะงาน :

1. ทำหน้าที่ดูแลระบบงาน Front end Switching 

2. Monitor ระบบงาน 24 ชั่วโมง

3. ออกรายงานประจำวัน

4. ประสานงานรับแจ้งปัญหา และแก้ปัญหาเบื้องต้น

5. สถานที่ปฏิบัติงานย่าน บางเขน

คุณสมบัติ :

1. ชาย / หญิง อายุ 23 - 27 ปี

2. จบปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4. สามารถทำงานเป็นเวร หรือกะ ได้

5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, อดทน, ตรงต่อเวลา, มีนมุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุวภัทร เงินงาม (กุ้ง)

โทร. 02-661-9922 ต่อ 116  แฟกซ์. 02-661-9933

E-mail : suvaphat@plattnera.com

 

คุณสุพิชฌา วิชารักษ์ (ปุ๋ย)

โทร. 02-661-9922 ต่อ 123  แฟกซ์. 02-661-9933

E-mail : supitcha@plattnera.com

 

 

 

Visitors: 39,948