About us

   

      บริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ Outsourcing และ
System Integrator (SI) ซึ่งให้บริการวางระบบโซลูชั่นด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ตั้งแต่การรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสารการวางระบบ สำหรับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ และประยุกต์ทั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ขององค์กร และยังรวมไปถึง
การให้บริการหลังการขาย โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน 

      บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญการ และมีประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

Platt Nera Executive

 • กรรมการผู้จัดการ


  คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล
  Wison Archadechopon
  กรรมการผู้จัดการ

  การศึกษา
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration: M.B.A.) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ ทหารลาดกระบัง

  การทำงาน
  - ทำหน้าที่ผู้จัดการทั่วไปดูแลธุรกิจและงานโครงการต่างๆของบริษัทให้ดำเนินไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ
  - มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น HP,
  SGI, EMC เป็นเวลากว่า 20 ปี
 • ผู้จัดการแผนกขาย1

  คุณภัทรพล จันทราภรณ์
  Patarapon Juntraporn
  ผู้จัดการแผนกขาย1

  การศึกษา
  - ปริญญาโทสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  การทำงาน
  - ทำหน้าที่ Sales Manager ดูแลงานขายและติดตั้งระบบ
  งานสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ
  หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทเอกชน รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน
  ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชีวภาพและวัสดุศาสตร์
  - มีประสบการณ์ในการพัฒนางานโครงการด้าน Bioinformatics
  และ Biochemistry โดยใช้เทคโนโลยี IT ให้กับหน่วยงานรัฐและสถาน
  ศึกษาในประเทศไทย
 • ผู้จัดการแผนกขาย2

  คุณสุนทรี พงษ์ธานี
  Soontaree Pongtanee
  ผู้จัดการแผนกขาย2

  การศึกษา
  - ปริญญาโท สาขาการจัดการและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ปริญญาตรี (Bachelor of Art, Physical Education)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การทำงาน
  - ทำหน้าที่ Business Development Managerที่ดูแลโครงการ
  ATM Outsourcing และงานโครงการด้านระบบการเงิน, ธนาคาร
  และธุรกิจใหม่ ของบริษัทแพลท เนรา จำกัด
  - มีประสบการณ์การทำงานทางด้านสายการเงิน การธนาคาร
  กว่า 15 ปี ในสายงาน ผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ารายย่อย
  (Retail Banking Product) รวมทั้งงานด้านการวิเคราะห์แนวทาง
  การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้อำนวยการสนับสนุนด้านงานขาย

  คุณนนธิอัฐ โฉมวัฒนา
  Nonthiaud Chomwattana
  ผู้อำนวยการสนับสนุนด้านงานขาย

  การศึกษา
  - ปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

  การทำงาน
  - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (Technical Manager) บริษัท แพลท เนรา จำกัด
  ประสานงานโครงการในด้านเทคนิค และ นำเสนอเทคโนโลยีห้แก่ลูกค้า
  - เจ้าหน้าที่ Service ATM สำนักงานใหญ่สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงการ

  คุณสมชนก ชื่นวงษ์

  Somchanok Chuenwongse
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงการ

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (computer science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การทำงาน
  -ทำหน้าที่ project management และsolution architect ให้กับสถาบันการเงิน และหน่วยงานของรัฐบาล
  - มีประสบการณ์ดูแลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับธนาคารและหน่วยงานเอกชน เป็นเวลากว่า 18 ปี
 • ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ Data Center

  คุณณัฐพัชร์ เตชะไพฑูลย์
  Nuttapat Tachapaitoon
  ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ Data Center

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  การจัดการทั่วไป(การตลาด)

  การทำงาน
  - ทำหน้าที่ Assistant Project Manager ดูแลงาน Operation
  Monitoring ระบบงาน Base24 ATM BAAC
  - มีประสบการณ์กับธนาคารกรุงเทพ 11 ปี ทั้งงานด้านสาขา และงาน Call Center
 • ผู้จัดการแผนกโครงการ

  คุณดิเรกฤทธิ์ พิลาวัลย์
  Direkrit Pilawan
  ผู้จัดการแผนกโครงการ

  การศึกษา
  - ปริญญาตรีสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขต พระนครเหนือ

  การทำงาน
  - ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Assistant Project Manager) บริษัท แพลท เนรา จำกัด
  ประสานงานในโครงการ แผนงาน การจัดส่งสินค้า การตรวจรับโครงการ

  - เจ้าหน้าที่ Service ATM สำนักงานใหญ่สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  คุณฉัตรวิไล ถุงเงินโต
  Chatwilai Toongngoento
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยากรุงเทพ

  การทำงาน
  - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีและการเงินธุรกิจสารสนเทศ มากกว่า 10 ปี รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทางด้านธุรกิจซอพท์แวร์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

  คุณสุวภัทร เงินงาม
  Suvaphat Ngernngam
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

  การศึกษา
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การทำงาน
  - ทำหน้าที่ Office Manager ดูแลงานด้านการบริหารสำนักงาน
  - วางแผนกำลังคน (Staffing) จัดการดูแล
  จัดหาคัดเลือกและอบรมพนักงาน
  - ดูแลกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานสำนักงานในส่วนงานธุรการ (Office Administration Procedure & Method)
  - การวางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน (Office Equipment & Machine)
  - การวางแผนเกี่ยวกับเนื้อที่ปฏิบัติงานสำนักงาน (Office Space)
Visitors: 39,948