Analysis Software

   

Accelrys (www.accelrys.comเป็นบริษัทการพัฒนาโปรแกรมการคำนวณทางด้าน

วิทยาศาสตร์ สำหรับงานการเชื่อมโยง การกลั่นกรอง การออกแบบ การจำลอง และการรายงานผล

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถาบัน

การศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลและบริษัทเอกชน รวมถึงนักวิจัยในสายงานต่าง ๆ เช่น นักวิจัย

ชีววิทยา นักวิจัยทางเคมีและวัสดุศาสตร์ ในการนำโปรแกรมไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงาน

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

โปรแกรม  Material Studio (MS)
 สำหรับงานออกแบบและจำลองด้านวัสดุศาสตร์


       Material Studio ใช้จำลองแบบโมเดลทางด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science)

เป็นซอฟแวร์ที่นำโลกให้เจริญก้าวหน้ามากที่สุดเพราะมีเทคโนโลยีการจำลองแบบโมเดลทางด้านวัสดุ

ศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำในการคำนวณ สามารถเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาได้

       โปรแกรม Materials Studio เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวัสดุศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานวิจัยมันถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาโครงสร้าง จำลองและ

ออกแบบโมเลกุลทางด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างๆของวัสดุเพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานในเชิงลึกของวัสดุ ทำให้นักวิจัยสามารถที่จะควบคุม

โครงสร้าง  คุณสมบัติและทำการคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตทางวัสดุศาสตร์ใช้ได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนา

วัสดุ โปรแกรมนี้ง่ายที่จะเรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานวิจัยหลายสาขา เพราะมีเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโมเลกุล งานวิจัย

ทางด้านการออกแบบจำลองวัสดุพวกโพลีเมอร์ ชนิดต่างๆ วัสดุเซรามิกส์ สารกึ่งตัวนำคาร์บอนนาโนทิวป์ เป็นต้น งานวิจัยทางด้านการออกแบบกลศาสตร์ควอนตัม

และตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ และงานวิจัยทางด้านการจำลองโมเลกุลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อการออกแบบวัสดุชนิดใหม่ๆเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ด้วยความสามารถของ

โปรแกรมนี้ที่มีฟังก์ชันการทำงานได้หลากหลายในการประยุกต์ใช้ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเขียนสคริปท์ (scripts) เพื่อปรับโปรแกรมบางส่วนให้เข้ากับงานวิจัยของ

ตนเองได้ หรือสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้เองโดยอัตโนมัติก็ได้โปรแกรม Discovery Studio (DS)

สำหรับงานออกแบบ จำลองงานด้านโปรตีน และเคมีคอมพิวเตอร์

      Discovery Studioโปรแกรม Discovery Studio ใช้งานง่าย มีอินเตอร์เฟซด้วยกราฟฟิค (graphical interface) สามารถที่จะใช้ในการออกแบบยาและงานวิจัย

ด้านการจำลองโปรตีนโปรแกรมสามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์กับงานวิจัยได้หลากหลายสาขา มีผลงานวิจัยจากการใช้โปรแกรมนี้รองรับมากมาย นอกจากนั้นโปรแกรม Discovery Studio ที่สร้างอยู่บน  SciTegic Pipeline Pilot

ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มแบบเปิดคือ อนุญาตให้มีการการรวมกัน (integration) ของงานวิจัยด้านการจำลองโปรตีน(protein modeling) งานวิจัยวิเคราะห์โครงสรางที่

จําเปนในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือ ฟาร์มาโคฟอร์(pharmacophore analysis) และการออกแบบโดยเน้นที่โครงสร้าง (structure-based design) เป็นต้น

โปรแกรม SciTegic Pipeline Pilot (PP) 

สำหรับงานเชื่อมโยง วิเคราะห์และรายงานผล
     
     Scitegic Pipeline Pliot เป็นแพลตฟอร์มที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลอักษร ข้อมูลรูปภาพข้อมูล

ที่จัดเก็บบนฐานข้อมูลชนิดต่างๆ ข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาทำการกลั่นกรอง วิเคราะห์และรายงานผลเครื่องมือต่างๆ ที่มีบนแพลตฟอร์ม ประกอบด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเคมี

 • เครื่องมือการวิเคราะห์ทางชีววิทยา
 • เครื่องมือการออกแบบและการจำลองทางด้านชีววิทยาศาสตร์
 • เครื่องมือการออกแบบและจำลองทางด้านวัสดุศาสตร์
 • เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เครื่องมือการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
 • เครื่องมือการวิเคราะห์ภาพ
 • เครื่องมือการวิเคราะห์และค้นหาเอกสาร
 • เครื่องมือการวิเคราะห์และรายงานผล

 • IMG_0693.JPG
  คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์(Computer Cluster system) ระบบงานเพื่อรองรับการประมวลผลขนาดใหญ่ อาทิเช่น งานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง งานวิจัยเชิงคำนวณด้านอื่น อาทิ ฟิสิกส์เชิงคำนวณ ...
Visitors: 39,948