Video Communication

 

ระบบการสื่อสารแบบการประชุม ทางไกล

เทคโนโลยี vdo conferenceเป็นระบบการสื่อสารแบบการประชุม ทางไกล เป็นระบบที่สามารถรับ-ส่ง

ข้อมูลภาพและเสียง ผู้เข้าประชุมสามารถมอง เห็นภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ พร้อมทั้งสามารถ

แสดงเอกสาร ข้อมูล หรือภาพ เพื่อใช้ประกอบการประชุมได้ องค์กรที่มีสำนักงานในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สามารถจัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference) ในแต่ละเขตพื้นที่

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน การจัดการสถานที่ประชุม ที่พัก ค่าเดินทางและเวลาของการเดินทาง

บริษัท แพลท เนรา จำกัด ความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการออกแบบ และติดตั้ง

ระบบขนาดใหญ่ให้เพื่อใช้ในการประชุมทั่วประเทศ โดยบริษัทฯได้ชนะการประกวดราคา และทำการติดตั้ง

ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคมใช้งาน ไปแล้วทั้งหมด กว่า 79 ชุด ทั่วประเทศ

Visitors: 39,948