Sea Communication

 

โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำลึกในฝั่งทะเลอันดามัน          
         
          จากเหตุการณ์ คลื่นสึนามิครั้งแรกในประเทศไทยเกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ระลอกคลื่นยักษ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 165,000 ราย

ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิใช้ในประเทศไทย จากเหตุการณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม

พ.ศ. 2547ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการกำกับดูแลของสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารจึงได้ทำการจัดซื้อ ระบบเตือนภัยจากคลื่น tsunami จำนวน 2 ชุดเพื่อติดตั้งในเขต

เศรฐกิจจำเพาะของทะเลอันดามัน ซึ่งบริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเป็น

ผู้ติดตั้งระบบเตือนภัยดังกล่าวซึ่งจะทำให้สามารถเตือนภัยและอพยพประชาชนลดความสูญเสียต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน ได้ทันก่อนคลื่นจะถึงชายฝั่ง

Visitors: 39,948