Meteorology Satellite

 

โครงการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

          
บริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดย กรมอุตุนิยมวิทยามีวัตถุประสงค์จัดหาเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียมระบบ
ใหม่เพื่อรับภาพถ่ายดาวเทียม มาสำหรับประกอบการรายงานสภาวะอากาศการพยากรณ์อากาศ
และการเตือนภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาวะอากาศ ซึ่งเป็นการระวังและเตรียมป้องกันความสูญเสีย
ที่จะเกิดจากชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยระบบรับสัญญาณภาพดาวเทียมที่ทำการติดตั้งมี 
3 สถานี
             1.ระบบรับสัญญาณภาพดาวเทียมชนิดค้างฟ้าเพื่อรับข้อมูลจากดาวเทียม MTSAT 
               ของประเทศญี่ปุ่น
             2.ระบบรับสัญญาณภาพดาวเทียมชนิดค้างฟ้าเพื่อรับข้อมูลจากดาวเทียม FY2 
               ของประเทศจีน
             3.ระบบรับสัญญาณภาพดาวเทียมชนิดโคจรผ่านขั้วโลก ประกอบด้วยสำหรับ
ดาวเทียม
               ตระกูล TIROS, FY-1/3, MODIS, Metop


 • FTTx2.JPG
  โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง FTTx เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้วยสายใยแก้วนำแสง ทั้งโครงข่ายจนถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งคุณภาพ และความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ...

 • imag013.jpg
  โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำลึกในฝั่งทะเลอันดามันจากเหตุการณ์ คลื่นสึนามิครั้งแรกในประเทศไทยเกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ระลอกคลื่นยักษ์ดังกล่าว...

 • VCS2.JPG
  ระบบการสื่อสารแบบการประชุม ทางไกล เทคโนโลยี vdo conferenceเป็นระบบการสื่อสารแบบการประชุม ทางไกล เป็นระบบที่สามารถรับ-ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง ผู้เข้าประชุมสามารถมอง เห็นภาพของผู้เข้า...

 • IMG_1810.JPG
  โครงการติดตั้งจานรับสัญญาณภาพดาวเทียม บริษัท แพลท เนรา จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณภาพดาวเทียม ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GI...
Visitors: 39,947