Technology Services Provider

 

โครงการบริการระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัต (ATM) ในระบบ ATM Pool

      บริษัทแพลท เนรา จำกัด สามารถให้บริการในทุกๆ บริการที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ ATMได้ 
อย่างครบวงจร มีทีมงานที่มีประสบการและความชำนาญด้าน ATM เพื่อดูแลการให้บริการ
กับลูกค้าโดยเฉพาะ และมีการบริการจัดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลงานในด้านต่างๆ
อย่างชัดเจน 
         -  บริการจัดหาเครื่อง ATM และระบบ Application พื้นฐาน
            (ATM terminal software and hardware  provider) 
         -  บริการติดตั้ง ATM พร้อมปรับปรุงสถานที่และทำการติดตั้งตามความต้องการของธนาคาร
            (ATM Installation)
         -  บริการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง ATM 
            (ATM Maintenance)
         -  บริการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงาน ATM 
            (ATM Problem Solution
)

Visitors: 39,949